Nowości wydawnicze ASzWoj (lipiec)

WYZWANIA I ROZWÓJ OBRONY POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – OBRONNOŚĆ RP XXI WIEKU Konrad DOBIJA, Sebastian MAŚLANKA, Dariusz ŻYŁKA

 WYZWANIA I ROZWÓJ OBRONY POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – OBRONNOŚĆ RP XXI WIEKU

 ISBN: 978-83-7523-617-0

 Liczba stron: 399

 Cena: 36,00 zł

Przedmiotowe opracowanie monograficzne jest rekomendowane osobom, których obszarem zainteresowania jest szeroko rozumiana obrona powietrzna. Monografia stanowi oryginalne wyniki badań dotyczące obrazu współczesnej obrony powietrznej     Rzeczypospolitej Polskiej. Autorzy opracowania wskazują na wymagania, możliwości i pożądane kierunki zmian rozwoju obrony powietrznej z uwzględnieniem czynników, które w największym stopniu wpływają na ten proces. Można w niej znaleźć   oryginalne odpowiedzi na pytania dotyczące wielu czynników wpływających na funkcjonowanie systemu obrony powietrznej. Na szczególną uwagę zasługuje podjęcie problematyki antydostępowości i odstraszania w aspekcie obrony powietrznej. W opracowaniu zaprezentowano również problematykę wsparcia rozwoju systemu obrony powietrznej Polski przez potencjał badawczo-rozwojowy oraz przemysł obronny. Nie bez znaczenia dla konstrukcji przyszłego systemu obrony powietrznej Polski są zagadnienia obejmujące innowacje technologiczne niezbędne do wprowadzenia w zakresie wszystkich podsystemów obrony powietrznej.

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBROJENIOWYM Redakcja: Adam DYMANOWSKI, Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN

 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBROJENIOWYM

 ISBN: 978-83-7523-620-0 (całość), ISBN: 978-83-7523-622-4 (tom 2)

 Liczba stron: 219

 Cena: 32,00 zł

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw zbrojeniowych jest uwarunkowane szeregiem różnych czynników. Wśród nich szczególną rolę grają czynniki zewnętrzne, w szczególności plasujące się w otoczeniu: politycznym, prawnym, ekonomicznym, militarnym, technologicznym, badawczo-rozwojowym. Opis powyższych aspektów znaleźć można w niniejszej publikacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy i akademicy z następujących instytucji: Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Sztuki Wojennej, Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA Redakcja: Adam TOMASZEWSKI, Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN, Paulina ZAMELEK

 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

 ISBN: 978-83-7523-620-0 (całość), ISBN: 978-83-7523-621-7 (tom 1)

 Liczba stron: 241

 Cena: 33,00 zł

Jest to publikacja wszechstronnie analizująca systemy obronne w kontekście zewnętrznych i wewnętrznych czynników oraz funkcji, procesów, a także relacji dotyczących współczesnego przemysłu zbrojeniowego. Opracowanie zawiera szeroką charakterystykę teorii problemu – jak język, związki, klasyfikacje, role i zadania, specyfikę funkcjonowania. Prezentuje charakterystykę dochodzenia do obecnego stanu, czyli historię współczesnej transformacji, przekształcenia organizacyjne, profil produkcji, zatrudnienie, sprzedaż, nowoczesność wyrobów, a także podejmuje gruntowną analizę bliższego i dalszego otoczenia tej branży, jej atuty i słabości oraz trendy i kierunki rozwoju, by w końcu przeprowadzić identyfikację badanego przemysłu w wybranych państwach Europy oraz zaprezentować rekomendacje w kierunku poprawy kondycji przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Monografia wnosi elementy poznawcze do wiedzy dotyczącej funkcjonowania przemysłu obronnego (polskiego i europejskiego) w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i obronności państwa.

DZIAŁANIA TAKTYCZNE PODODDZIAŁÓW OCHRONNO-OBRONNYCH  Artur MICHALAK

 DZIAŁANIA TAKTYCZNE PODODDZIAŁÓW OCHRONNO-OBRONNYCH

 ISBN: 978-83-7523-615-6

 Liczba stron: 85

 Cena: 16,00 zł

Publikacja dotyczy teorii i praktyki prowadzenia działań taktycznych o charakterze ochronno-obronnym. Książka składa się z dwóch części umożliwiających kompleksowe zrozumienie specyfiki prowadzenia działań ochronno-obronnych. W części pierwszej przedstawiona jest teoria prowadzenia działań przeciwdywersyjnych, a w nich działań ochronno-obronnych. Część druga obejmuje dokumentacje przeprowadzenia dwóch ćwiczeń epizodycznych z tytułowej problematyki (treści sytuacyjne i rozkazodawcze). Sposób przedstawienia problematyki, w tym ćwiczenia umożliwia wykorzystanie treści książki dla wojsk, które w swoich zadaniach mogą otrzymać zadania związane z ochroną i obroną jakichkolwiek obiektów (wojska lądowe i obrony terytorialnej).

TRANSPORT KOLEJOWY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA Redakcja: Katarzyna PIETRZYK-WISZOWATY

 TRANSPORT KOLEJOWY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

 ISBN: 978-83-7523-613-2

 Liczba stron: 187

 Cena: 29,00 zł

Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki wykorzystania transportu kolejowego na potrzeby systemu obronnego państwa. Autorzy przedstawiają zarówno teoretyczne podstawy funkcjonowania transportu kolejowego oraz jego miejsca w systemie obronnym państwa, jak również przytaczają wnioski z przeprowadzonych badań odnoszących się do wymogów obronnych, jakie powinny być uwzględnione przy realizacji inwestycji w tej gałęzi transportu. W końcowej fazie zdefiniowane zostały kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce pod katem zaspokojenia współczesnych potrzeb systemu obronnego państwa.

TRANSPORT KOLEJOWY W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA Redakcja: Ilona URYCH

 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. WSPÓŁCZESNE KATEGORIE

 ISBN: 978-83-7523-618-7

 Liczba stron: 261

 Cena: 25,00 zł

Tematyka książki „Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie” przedstawia wielowymiarowe kategorie edukacji dla bezpieczeństwa, do których zakwalifikowano  takie kategorie, jak: psychologiczna (potrzeby), aksjologiczna (wartości), epistemologiczna (teoria poznania), teleologiczna (cele). Monografia ukazuje złożoność współczesnego dyskursu o edukacji dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych uwarunkowań tego procesu. Autorzy, wykorzystując doświadczenie i interdyscyplinarną wiedzę, wszechstronnie zaprezentowali badane zagadnienia, prezentując najnowsze spostrzeżenia w tym zakresie. To istotna pozycja zarówno dla badaczy poszczególnych kwestii, jak i studentów, dla których może stać się uzupełnieniem treści akademickich.

Informację wytworzył:
Teresa Okrajny
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-07-12
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12
Data dodania i edycji:
2018-07-12 09:38:34 :
Jakub Borucki
2018-07-12 10:02:00 :
Jakub Borucki
2018-07-12 10:02:42 :
Jakub Borucki
2018-07-12 10:07:20 :
Jakub Borucki