MENU

Nowości wydawnicze ASzWoj: październik/listopad 2018

Redakcja: Ryszard Parafianowicz

DZIAŁANIA NIEREGULARNE W DZIEJACH WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ

ISBN: 978-83-7523-635-4

Liczba stron: 374

Cena: 47,00 zł

Problematyka działań określonych w teorii sztuki wojennej mianem nieregularnych, od dawna stanowi przedmiot rozważań teoretyków i praktyków wojskowości. Odnosząc się z uznaniem do szeregu wydanych dotychczas wartościowych publikacji naukowych na ten temat, przekazujemy do rąk Czytelnika monografię pt.: ,,Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej”. Odmienność niniejszego opracowania naukowego wyraża się w tym, że wysiłek zespołu autorskiego skupiono niemal w całości na naszych narodowych doświadczeniach w prowadzeniu tego typu działań. W opinii zespołu autorskiego, wielowątkowość opracowania podnosi jego walor poznawczy i potwierdza złożoność problematyki działań nieregularnych. Autorzy żywią nadzieje, że przedstawione materiały pobudza Czytelników do refleksji, przemyśleń i być może merytorycznej dyskusji na temat prowadzenia takich działań, posiadających silne umocowanie w dziejach wojskowości polskiej.

 

Redakcja: Marek Wrzosek

UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ROZPOZNANIA WOJSKOWEGO W WARUNKACH WOJNY HYBRYDOWEJ. WNIOSKI I DOŚWIADCZENIA

ISBN: 978-83-7523-640-8

Liczba stron: 231

Cena: 33,00 zł

Publikacja jest monograficznym opracowaniem wielowątkowego kontekstu organizacji systemu rozpoznania wojskowego w wojnie hybrydowej. Rozważania Zespołu autorskiego stanowią aktualne odzwierciedlenie uporządkowanych faktów będących efektem szeregu zmian zachodzących na przestrzeni ostatnich lat w sposobie wykorzystania systemu rozpoznania w konflikcie hybrydowym. Konstrukcja recenzowanej publikacji umożliwia poznanie i zrozumienie istotnych uwarunkowań determinujących organizację systemu rozpoznania oraz cech wyróżniających specyfikę rozpoznania w warunkach wojny hybrydowej przez pryzmat wybranych przypadków z praktyki postępowania. Nawiązanie do różnych podsystemów rozpoznania umożliwia poznanie skali trudności, z jaką borykają się organizatorzy i wykonawcy zadań rozpoznawczych. Prezentacja różnych przykładów wykorzystania poszczególnych podsystemów rozpoznania stanowi ważny argument w dowodzeniu tezy o specyfice rozpoznania w wojnie hybrydowej.

 

Redakcja: Bogdan Grenda, Anna Mróz-Jagiełło, Anna Zagórska

BEZPIECZEŃSTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. EUROPEJSKIE, KRAJOWE I LOKALNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

ISBN: 978-83-7523-605-7

Liczba stron: 372

Cena: 42,00 zł

Autorzy monografii starali się wykazać, że kwestie bezpieczeństwa, niezależnie od jego zakresu podmiotowego lub przestrzennego, a więc tego, czy dotyczą obszaru Europy, danego państwa lub jedynie jego części, stanowią priorytet, gwarantujący realizację podstawowych funkcji państwa wobec swoich obywateli. Starali się wykazać, że poszczególne rodzaje bezpieczeństwa, a więc przede wszystkim bezpieczeństwo gospodarcze, militarne, społeczne, polityczne, wewnętrzne oraz energetyczne, są ze sobą powiązane i zaburzenia jednego z nich, mogą także wpływać na destabilizację innych rodzajów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo nierozerwalne jest także w skali podmiotowo-przestrzennej, co za tym idzie zagrożenia dla obszaru europejskiego są również zagrożeniami dla poszczególnych państw europejskich, a także w mniejszym stopniu zagrożeniami lokalnymi. Tym samym zwiększanie poziomu wybranych typów bezpieczeństwa (militarnego, gospodarczego i społecznego itd.) musi rozpoczynać się już na poziomie lokalnym, a następnie przechodzić do poziomu krajowego i europejskiego.

 

Autor: Wojciech WIĘCEK

SIŁY DESTABILIZACYJNE W OPERACJACH REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

ISBN: 978-83-7523-642-2

Liczba stron: 147

Cena: 26,00 zł

Podjęcie wysiłku ukierunkowanego na wskazanie naukowo uzasadnionych uwarunkowań funkcjonowania i zwalczania sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego, wkomponowuje się obszar badań nauk o bezpieczeństwie i obronności, w ramach których opublikowano w ostatnich latach szereg wartościowych polsko i anglojęzycznych opracowań naukowych i pozanaukowych. Ukazało się także wiele relacji dowódców czy doniesień prasowych, które pomimo rozbieżności natury semantycznej, odnoszą się w dużej mierze do problematyki działania i zwalczania takich ugrupowań. Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki badań nie pretendują zatem do jednoznacznego zamknięcia dyskusji nad zagadnieniami funkcjonowania i zwalczania sił destabilizacyjnych, stanowią one raczej głos w naukowej dyskusji na ten temat. W poszczególnych rozdziałach wskazano szereg autorskich przemyśleń i propozycji, licząc na to, że zainspirują one Czytelnika do ich krytycznej oceny oraz zachęcą do merytorycznej polemiki na łamach specjalistycznych periodyków naukowych. Autor żywi przy tym nadzieje, że niniejszy materiał będzie stanowił podstawę do prowadzenia dalszych, szczegółowych badań nad zagadnieniami sił destabilizacyjnych, stanowiącymi nie tylko aktualny, ale przede wszystkim perspektywiczny obszar poznania nauk o bezpieczeństwie i obronności.

 

Autorzy: Tadeusz Kubaczyk, Anna Majchrzak, Marek Żyła

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W POLITYKACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW SUBREGIONU EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. PAŃSTWA OBSZARU WNP

ISBN: 978-83-7523-614-9

Liczba stron: 333

Cena: 48,00 zł

W monografii przedstawiono wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których niezwykle ważną rolę odgrywają problemy narodowościowe. Z powodu konfliktów na tle statusu mniejszości narodowych, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, doszło do rozpadu kilku państw wielonarodowyc i kilku krwawych wojen w byłej Jugosławii. Czynniki te odegrały istotną rolę w rozpadzie ZSRR. Dziedzictwem pozostawionym przez upadłe imperium były między innymi nierozwiązane problemy narodowościowe w byłych republikach, dlatego też szczególnie ważnym motywem polityki bezpieczeństwa nowo powstałych państw jest zagadnienie mniejszości narodowych. W Białorusi, Mołdawii i na Ukrainie istotną rolę odgrywa mniejszość rosyjska, która utraciła swą uprzywilejowaną pozycję na rzecz dominującej większości. Niemniej przedmiotem zainteresowania autorów są nie tylko Rosjanie, gdyż obszar badań zamieszkuje około 130 innych mniejszości narodowych. Autorzy zwracają uwagę, że władze prezentowanych państw nie zawsze respektują prawa mniejszości narodowych, co może prowadzić do dążeń separatystycznych, które stanowią pożywkę dla neoimperializmu rosyjskiego.

 

Redakcja: Halina Świeboda

PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. WYMIAR NARODOWY I MIĘDZYNARODOWY

ISBN: 978-83-7523-628-6

Liczba stron: 309

Cena: 43,00 zł

Interesujący zbiór treści odnoszących się do szeroko postrzeganego problemu predykcji zjawisk i procesów politycznych, społecznych, ekonomicznych i militarnych dedykowany kształtowaniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Zawiera treści zarówno z zakresu teorii prognozowania i prognostyki, jak również odniesienia do praktyki wykorzystania metod.

 

Autorzy: Bogdan Grenda, Piotr Grochmalski, Halina Świeboda

SUWERENNOŚĆ I RACJA STANU POLSKI W PERSPEKTYWIE 2025. SCENARIUSZE

ISBN: 978-83-7523-634-7

Liczba stron: 189

Cena: 34,00 zł

Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 to praca z zakresu prognostyki środowiska bezpieczeństwa obejmująca identyfikację możliwych scenariuszy zagrożenia suwerenności Polski. Praca określa także możliwości prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa i odnosi się do jego poszczególnych rodzajów (m. in. międzynarodowego, energetycznego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego). Analizy pól badawczych, poruszane w całości pracy, oscylują wokół zagadnienia współczesnych uwarunkowań polskiej racji stanu, interesu narodowego oraz suwerenności państwa. W odniesieniu do nich powstały modelowe scenariusze zagrożeń bezpieczeństwa Polski oraz możliwości jej rozwoju do 2025 roku.

 

Redakcja: Małgorzata Gawlik-Kobylińska, Paweł Maciejewski, Boriss Misnevs

TEN PERSPECTIVES ON THE USES OF ICTS IN HIGHER EDUCATION

ISBN: 978-83-7523-632-3

Liczba stron: 105

Cena: 17,00 zł

W monografii przedstawiono badania wycinka rzeczywistości, jakim jest wykorzystanie nowych technologii, a zwłaszcza mediów społecznościowych, w dydaktyce szkoły wyższej. Autorzy zakładają m.in., że wykorzystanie współczesnych narzędzi dydaktycznych powinno uwzględniać kontekst kulturowy. Bazując na podziale kultur R. Gestelanda (propartnerskie i protransakcyjne, ceremonialne i nieceremonialne,  mono- i polichroniczne oraz ekspresyjne i powściągliwe), autorzy dokonali porównania sposobu postrzegania i wykorzystywania mediów społecznościowych przez grupy użytkowników z ośmiu państw europejskich. Wyniki badań ukazały, że media społecznościowe mogą stanowić atrakcyjne narzędzie dydaktyczne, ale pod warunkiem, że projektowanie procesu dydaktycznego poprzedzi refleksja nad kulturową rzeczywistością, z jakiej wywodzą się osoby uczące się. Nie wszystkie bowiem grupy postrzegają i wykorzystują media społecznościowe w ten sam sposób. Monografia stanowi przyczynek do dalszych analiz w przedmiotowym obszarze. Może także stanowić cenne źródło wiedzy dla nauczycieli akademickich, którzy angażują studentów do badań naukowych (students as researchers approach). W przypadku tych badań udział wzięli studenci uczestniczący w programie wymiany akademickiej Erasmus+ w latach 2016/2017 oraz 2017/2018 z Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Włoch, Turcji.


wróć