MENU

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 44 ust. 3 i § 47 ust. 2 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, ogłaszam konkurs na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego ASzWoj na kadencję do 30.09.2019 r.

Do konkursu na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w jednostce organizacyjnej;


Zgłoszenia kandydatów na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego przyjmowane będą do 26 października 2018 r. w sekretariacie dziekana WW (bud. 101, pok. 320) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

 


wróć