MENU

Ogłoszenie

Działając na podstawie § 44 ust. 3 i § 46 ust. 2 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, ogłaszam konkurs na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj na kadencję do 30.09.2019 r.

Do konkursu na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • Kandydatem na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w tej jednostce.


Zgłoszenia kandydatów na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia przyjmowane będą do 26 października 2018 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

 


wróć