MENU

Kierownik SJO o komunikacji i wyzwaniach

ML: Od początku października 2016 r. piastuje Pan funkcję kierownika Studium Języków Obcych ASzWoj. Jak Pan ocenia z perspektywy tych kilku miesięcy: łatwiej być nauczycielem czy kierownikiem takiej komórki?

AS: Myślę, że jeżeli chce się naprawdę dobrze wykonywać swoje zadania, obie te funkcje wymagają zaangażowania i rzetelności. W jednym i drugim przypadku podstawą sukcesu jest posiadanie jasnego celu, do którego się dąży oraz chęć i umiejętność pozytywnego wpływania na innych ludzi, słuchaczy lub nauczycieli. Zasadnicza różnica polega na skali przedsięwzięć i odpowiedzialności. Muszę jednak przyznać, że możliwość kierowania zespołem pozwala mi realizować pomysły, które po wielu latach pracy przy tablicy uważam za wartościowe i potrzebne.

ML: Czy niedawna transformacja Akademii wpłynęła także na działalność Studium Języków Obcych?

AS: Wpłynęła zdecydowanie. Przede wszystkim organizacyjnie, ponieważ uporządkowaliśmy strukturę Studium. Na miejsce dotychczasowych trzech zespołów powstały dwa proporcjonalne: jeden skupia wyłącznie nauczycieli języka angielskiego, drugi natomiast nauczycieli różnych języków, w tym polskiego. Taka struktura znacznie ułatwia podział pracy, ale i komunikację w zespołach. Bardzo istotne było odblokowanie systemu awansowania nauczycieli. Na 34 nauczycieli 11 zostało awansowanych na stanowiska wykładowców bądź starszych wykładowcy. Dla większości z nich – zatrudnionych od wielu lat, to była długo wyczekiwana i bardzo motywująca zmiana. Muszę podkreślić, że została ona przeprowadzona dzięki staraniom prorektora ds. dydaktycznych, profesora Grzegorza Sobolewskiego, który obecnie nadzoruje działalność Studium.

ML: Zakres zadań SJO pozostał jednak ten sam?

AS: Tak. Naszym podstawowym zadaniem jest prowadzenie zajęć dla studentów wszystkich wydziałów Akademii, w ramach godzin przeznaczonych w planie studiów na naukę języków obcych. Prowadzimy lektoraty na wszystkich poziomach studiów: na studiach pierwszego stopnia jest to 120 godzin lekcyjnych zakończonych egzaminem, na studiach drugiego stopnia 30 godzin lekcyjnych zakończonych zaliczeniem, a na studiach trzeciego stopnia 60 godzin lekcyjnych kończących się egzaminem.  Odrębną, niezwykle ważną grupą są słuchacze wojskowych kursów i studiów podyplomowych.

ML: Czym różni się nauczanie studentów cywilnych od nauczania studentów wojskowych?

AS: Przede wszystkim zakładanym celem nauki języka obcego i dalszą perspektywą wykorzystywania go w życiu zawodowym lub prywatnym. Dla studentów cywilnych ważne jest – w krótkiej perspektywie – aby zdać egzamin bądź uzyskać zaliczenie, które są niezbędne do zdobycia dyplomu. W przypadku nauczania żołnierzy najczęstszym doraźnym celem jest pozytywne zaliczenie kolejnych poziomów znajomości języka według standardów NATO, czyli norm STANAG 6001. Jako nauczyciele staramy się jednak wybiegać w przyszłość i przygotowywać studentów w taki sposób, aby mogli wykorzystać znajomość języka także po uzyskaniu dyplomów i certyfikatów. Właśnie dlatego egzamin ustny dla studentów czy doktorantów od bieżącego roku akademickiego będzie obejmował tematykę ściśle związaną z obszarem nauk o bezpieczeństwie i obronności. Absolwent studiów w Akademii Sztuki Wojennej powinien mieć coś do powiedzenia na temat sił zbrojnych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, czy też współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych – nie tylko w języku ojczystym, ale i obcym.

ML: Podobne cele przyświecają nauczaniu języków obcych żołnierzy?

AS: Częściowo tak, bo specjalistyczne słownictwo z zakresu bezpieczeństwa, obronności i wojskowości będzie w sposób oczywisty przydatne w karierze wojskowej. Ale przecież w ich przypadku chodzi o coś więcej. W Akademii kształcą się oficerowie, którzy po ukończonych studiach obejmują najważniejsze stanowiska w polskiej armii, a do ich obowiązków należy także współpraca z zagranicznymi partnerami oraz wymiana doświadczeń na niwie międzynarodowej. Poziom ich przygotowania i kompetencji językowych niejednokrotnie determinuje taką współpracę, a to realnie wpływa na nasze bezpieczeństwo. Dlatego właśnie na kursy przygotowujące słuchaczy do egzaminów według norm STANAG 6001 zwracamy szczególną uwagę. Nauka odbywa się w grupach i z podziałem na poszczególne sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie. Po dwóch miesiącach słuchacze wypełniają ankietę ewaluacyjną, która pozwala nam ocenić efektywność stosowanych metod nauczania i wprowadzić ewentualne korekty. Mniej więcej w połowie kursu organizowany jest pierwszy egzamin próbny, z komisją oceniającą postępy w nauczaniu. Takie doświadczenie pozwala słuchaczom nie tylko wyłonić obszary jeszcze niedopracowane, ale także poczuć atmosferę egzaminu, oswoić się ze stresem i po prostu zmotywować do dalszej pracy. Drugi egzamin próbny odbywa się na zakończenie kursu, tuż przed prawdziwym egzaminem, a jego głównym celem jest wzmocnienie pewności siebie słuchaczy i udzielenie im ostatnich wskazówek.

ML: Jak na zmiany zareagowali nauczyciele SJO?

AS: Sądzę, że większość personelu Studium Języków Obcych odczuwała potrzebę zmian organizacyjnych, ale także zweryfikowania programów nauczania czy niektórych z wykorzystywanych metod. To się już po części stało, ale nie wolno zapominać, że tak naprawdę od początku roku minęły zaledwie trzy miesiące i niektóre zmiany są wciąż w toku. Z dużą radością odebraliśmy odremontowane sale dydaktyczne, z których każda posiada komputer z dostępem do Internetu i rzutnik. Kilka z nich zostało wyposażonych w system rozsuwanych ścian, co jest bardzo praktycznym  rozwiązaniem np. podczas egzaminów.  Kolejną kwestią są ujednolicone programy i metody nauczania języków na potrzeby wojska. W tej chwili zbieramy materiały, opinie i doświadczenia, także z różnych ośrodków nauczania języków obcych, po to, aby stworzyć „bazę metodyczną”, która będzie pewnym wzorcem dla nauczycieli przygotowujących do egzaminów według norm STANAG 6001. Nie można także zapominać o ciągłym podtrzymywaniu i rozwijaniu kompetencji samych nauczycieli. W grudniu gościła u nas Pani Elizabeth Jones z Wielkiej Brytanii, która  założyła w Cambridge centrum doskonalenia nauczycieli. Prowadziła zajęcia z naszymi lektorami i wykładowcami języka angielskiego. Taka konsultacja była bardzo dobrze przyjęta przez większość z nich, gdyż pozwoliła skonfrontować własne kompetencje z native speakerem. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się powtórzyć tego typu zajęcia.

ML: Tego zatem życzę w Nowym Roku 2017! Dziękuję za rozmowę.

AS: Dziękuję.

***

Adam Szynal - urodzony w 1972 r. w Lublinie. W 1999 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność nauczycielska. Od 2006 r. pracował w Studium Języków Obcych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie w 2014 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Od października 2016 r. kieruje Studium Języków Obcych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.


wróć