MENU

Porozumienie między Strażą Graniczną i Akademią Sztuki Wojennej

Strony zobowiązały się między innymi do współpracy obejmującej realizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych w Akademii Sztuki Wojennej i w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, pomoc w podnoszeniu kwalifikacji kadry naukowej i kierowniczej, organizowanie specjalistycznych staży, udostępnianie posiadanej bazy badawczej i dydaktycznej oraz wymianę doświadczeń w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych i organizacyjnych.

W uroczystości udział wzięli: ze strony Straży Granicznej - Dyrektor-Szef Sztabu Komendanta Głównego SG płk SG Mariusz Kaźmierczak  i jego Zastępca płk SG Mariusz Marchlewicz oraz Naczelnik Wydziału III Wsparcia, Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego  płk SG Zbigniew Golan, natomiast ze strony Akademii - Prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, Prorektor ds. naukowych płk prof. dr hab. Marek Wrzosek, Dziekan Wydziału Wojskowego płk dr hab. Krzysztof Krakowski, Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego płk dr hab. inż. Leszek Elak i Szef Biura Rektora płk dr Wojciech Więcek.

KG SG

fot. Weronika Kukla/ASzWoj


wróć