MENU

Kierunek studiów Logistyka z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę dla kierunku logistyka prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Wszystkie przyjęte kryteria oceny jakościowej uzyskały ocenę „w pełni”!                                                                                                                                                                               

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną i najważniejszą w kraju instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

Od oceny PKA zależy zgoda na prowadzenie danego kierunku kształcenia. Wysokie oceny uzyskane na kierunku logistyka świadczą nie tylko o wysokiej jakości kształcenia, ale również m. in. o bardzo dobrze skonstruowanych programach kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowieniu kierunku i opiece nad studentami.

Kolejne badanie na kierunku logistyka zaplanowano na 2024/25 rok.


wróć