MENU

O kształtowaniu programów studiów dla kierunku Logistyka - posiedzenie Rady Programowej

Dnia 23 maja br. w Instytucie Logistyki WZiD odbyło się kolejne już posiedzenie Rady Programowej dla kierunku studiów Logistyka. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktyki, którzy uczestniczą w procesach kształtowania programów studiów, a prowadził je przewodniczący Rady – dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj.

Jak zwykle, w obradach aktywnie uczestniczyli interesariusze zewnętrzni Rady Programowej, a mianowicie:

  • dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS – zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. naukowych;
  • Krzysztof Żukowski –  dyrektor generalny Flextronics Logistics Poland Sp. z o. o.;
  • Adam Korzeń – dyrektor operacyjny przedsiębiorstwa Rusak Business Services Sp. z o.o.;
  • Sławomir Sobczak – główny specjalista ds. zarządzania procesowego koordynator projektów naukowo-badawczych Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.;
  • mjr Bogdan Oźlański – szef S3 sztabu 2. Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

Spotkanie miało charakter konsultacyjny i opiniotwórczy. Interesariusze zewnętrzni zgłaszali sugestie, uwagi i propozycje do programów kształcenia I i II stopnia na kierunku logistyka oraz dla studiów podyplomowych. Celem spotkania było jak najlepsze dostosowywanie programów kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego.


wróć