MENU

Seminarium naukowe "Determinanty bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa"

W dniu 17 maja br. odbyło się seminarium naukowe Determinanty bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa, którego organizatorem była Katedra Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W wydarzeniu tym wzięli udział nauczyciele akademiccy z Akademii Sztuki Wojennej, m.in. dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, profesor ASzWoj oraz zaproszeni goście, m.in. prof. dr hab. Janusz Płaczek z Wydziału Bezpieczeństwa i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Inicjatywa organizacji seminarium o tematyce związanej z bezpieczeństwem gospodarczo-obronnym państwa stanowiła odpowiedź na pilne potrzeby badawczo-analityczne zarówno wojskowych, jak i cywilnych ośrodków naukowo-badawczych. Celem seminarium było zdefiniowanie elementów i relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa systemu gospodarczo-obronnego państwa oraz określenie potrzeb i możliwości w zakresie pomiaru i oceny oddziaływania poszczególnych uwarunkowań tego systemu na jego bezpieczeństwo.

Złożoność problematyki uwarunkowania bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego państwa wymusza współpracę różnych ośrodków naukowych, zarówno tych istniejących w murach Akademii Sztuki Wojennej jak i poza nią. Dlatego też poprzez kolejne edycje seminarium, przygotowywane przez poszczególne katedry, Instytut Logistyki stara się budować platformę wymiany wiedzy w tym obszarze.

Wśród grona prelegentów dominowali przedstawiciele ASzWoj: dr inż. Stefan Kurinia, mgr S. Kurek, dr M. Kaźmierczak, dr J. Olszewski, dr J. Szymczyk i płk dr K. Zadorożny.  Z zaproszonych gości wystąpienie miał prof. dr hab. J. Płaczek z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Doktor Kurinia dokonał wprowadzenia do tematyki seminarium przedstawiając obszary badań uwarunkowań bezpieczeństwa gospodarczo-obronnego. W swoim drugim wystąpieniu zaprezentował temat dotyczący międzynarodowej współpracy w rozwoju technologii obronnych. Magister Kurek przybliżył uczestnikom seminarium zagadnienia związane z pojęciem i rodzajami zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Doktor Kaźmierczak przedstawił referat dotyczący roli strategicznych rezerw ropy naftowej w Polsce. Następne wystąpienie, doktora Olszewskiego, związane było z przedstawieniem miejsca i roli MŚP w przemyśle obronnym. Kolejny prelegent, doktor Szymczyk, w swoim referacie podjął się próby oceny komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego znaczenie dla potencjału obronnego Polski. Doktor Zadorożny przedstawił zdolności magazynowe nowopowstałego Centrum Dystrybucyjnego Sił Zbrojnych RP.

Prof. Janusz Płaczek w swoim wystąpieniu przybliżył problematykę myśli obronno-ekonomicznej w Polsce w 2018 r. koncentrującej się na pięciu zagadnieniach: potencjale gospodarczo-obronnym, sile państw, transporcie kolejowym, transferze broni oraz przemyśle obronnym.

Seminarium zakończyło się dyskusją, w podsumowaniu której zwrócono uwagę na potrzebę integracji prac w obszarze bezpieczeństwa ekonomiczno-obronnego. Obecnie nie mamy jednego silnego ośrodka zajmującego się tą problematyką. Nastąpiło rozproszenie pracowników naukowych specjalizujących się w ekonomice obronności. Stąd potrzeba rozwijania wspólnych międzyuczelnianych tematów badawczych.

Seminarium stanowiło istotny element w poszerzaniu i upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie w zakresie bezpieczeństwa gospodarczo-obronne państwa, określanego, jako taki stan rozwoju gospodarki obronnej, który umożliwia efektywne przeciwstawianie się zewnętrznej ingerencji oraz niezakłócony rozwój jej potencjału gospodarczo-obronnego.

 

Tekst: dr Magdalena Kalbarczyk
Zdjęcia: materiały własne Katedry
Ekonomiki Obronności i Bezpieczeństwa Gospodarczego

 


wróć