MENU

"Wielowymiarowość współczesnej logistyki" - podsumowanie Konferencji

W skład Komitetu Naukowego weszli przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Akademii Sztuki Wojennej, zajmujący się problematyką szeroko rozumianej logistyki. Trzon Komitetu Organizacyjnego konferencji, tworzyli pracownicy Katedry Podstaw Logistyki WZiD oraz Zakładu Logistyki Wojskowej, WWoj.

Otwarcia konferencji dokonali Dziekan WZiD płk dr hab. T. Zieliński oraz Dyrektor Instytutu Logistyki płk dr hab. inż. S. Kurek.

W pierwszym panelu zatytułowanym „Logistyka wojskowa jutra”, prezentowane referaty poświęcone były nowym trendom rozwojowym w logistyce wojskowej. W czasie dyskusji formułowano bardzo interesujące pytania i problemy dotyczące aktualnego i przyszłego stanu funkcjonowania logistyki SZ RP, na płaszczyźnie organizacyjnej i wykonawczej. Poruszano również kwestie formalno-kompetencyjnego obszaru zaopatrywania Sił Zbrojnych w uzbrojenie oraz kształcenia logistyków wojskowych.

Drugi panel „Logistyka gospodarcza – główne dylematy badawcze”, poruszał problematykę badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym w tym znaczenia logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania w logistyce. W dyskusji głównie przewijała się problematyka roli podmiotów cywilnych, jako dostawców specjalistycznych usług logistycznych na rzecz przemysłu obronnego w ramach długookresowych zamówień.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał płk dr hab. inż. S Kurek, wskazując, że prezentowane wyniki badań dotyczą wielu obszarów, wydawałoby się już rozpoznanych w sensie naukowym, które jednak nadal wymagają pogłębionych badań ze względu na zmieniające się otoczenie sił zbrojnych i dynamiczne procesy gospodarcze zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Opracował:
ppłk dr Witold SŁOMIANY


wróć