MENU

Seminarium katedralne w ILog WZiD

O determinantach bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych rozmawiali naukowcy, którzy 18 maja spotkali się w murach Akademii Sztuki Wojennej. Organizatorem seminarium była Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi (KZPL) Instytutu Logistyki WZiD. 

Celem spotkania było zweryfikowanie wybranych zagadnień teorii i praktyki determinantów bezpieczeństwa współczesnych procesów logistycznych w ramach nauk o bezpieczeństwie i obronności. Przewodniczącym komitetu naukowego seminarium został prof. dr hab. Romuald Mańkowski, natomiast dr Anna Dziurny przewodniczyła w pracach organizacyjnych. Moderatorem seminarium był prodziekan WZiD i członek Katedry, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Poza pracownikami KZPL, w spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Instytutu Logistyki i zaproszeni goście zewnętrzni.

Oficjalnego otwarcia seminarium naukowego dokonał dyrektor Instytutu Logistyki, płk dr hab. inż. Sylwester T. Kurek. Gości powitał także kierownik Katedry ZPL, dr Jan Szymczyk, który wyraził zadowolenie z możliwości wymiany poglądów i zachęcił zebranych do podejmowania otwartej, merytorycznej dyskusji na wskazane w programie tematy. 

Podczas wystąpienia pierwszego z prelegentów, prof. dr. hab. Romualda Mańkowskiego, podkreślony został przedmiot zorganizowanego seminarium, a także jego cel naukowy i oczekiwany wynik. Profesor przedstawił również niezwykle trafne spostrzeżenia dot. realizacji współczesnych procesów logistycznych i ich głównych determinantów. Następnie głos zabrała dr Anna Dziurny, precyzyjnie przedstawiając zarys modelu bezpieczeństwa logistycznego, wskazując równocześnie na koncepcję jego rozbudowy. Dr Dziurny wyeksponowała także zagrożenia występujące w modelu bezpieczeństwa logistycznego oraz podjęła zagadnienie dot. nowej ekonomii instytucjonalnej wobec współczesnych wyzwań logistyki.

Kolejne wystąpienie pt. „Determinanty procesu planowania transportu poszczególnych wyrobów – studium przypadku” przedstawiły dr Magdalena Kawalec oraz mgr Weronika Kukla. Prelegentki wyróżniły główne czynniki warunkujące prawidłowy przebieg procesu transportowego oraz zwróciły uwagę na przyszłościowe rozwiązania umożliwiające poprawę bezpieczeństwa realizowanych przewozów. Podczas seminarium zaprezentowana została także koncepcja rozprawy doktorskiej płk. mgr. inż. Dariusza Pluty. Płk Pluta, ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie, precyzyjnie podstawił zaobserwowaną sytuację problemową i wskazał zakres przyszłych badań, które zgodnie z założeniami, usprawniłyby omawiane procesy logistyczne.

Metodyczno-merytorycznego podsumowania seminarium dokonał płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który wskazał na osiągnięte cele seminaryjne oraz podziękował organizatorom spotkania za stworzenie możliwości wymiany poglądów. Podjęte rozważania, ale także pytania, które nadal pozostały bez odpowiedzi, stanowić będą podstawę do dalszych badań podejmowanych przez pracowników ILog WZiD.

Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi planuje już kolejne spotkanie naukowe, które odbędzie się na jesieni.


wróć