MENU

Obwieszczenie

Do konkursu na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w jednostce organizacyjnej;
  • kandydatem na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej do spraw studenckich może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w jednostce z zastrzeżeniem, że kandydatura na funkcję zastępcy kierownika PJO do spraw studenckich wymaga pisemnej zgody samorządu studenckiego i samorządu doktorantów jednostki w terminie na trzy dni przed planowanym konkursem. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody.


Zgłoszenie kandydatów na funkcję prodziekana ds. naukowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia przyjmowane będą do 12 września 2017 r. w sekretariacie dziekana WZiD (bud. 94) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć