MENU

Naukowcy WZiD na konferencji lotniczo-morskiej

Program konferencji obejmował trzy panele tematyczne poświęcone problematyce ochrony lotnic-twa cywilnego, zagadnieniom bezpieczeństwa morskiego i infrastruktury portów morskich oraz wybranym aspektom bezpieczeństwa żeglugi powietrznej. Przedsięwzięcie zgromadziło przedsta-wicieli urzędów morskich, zarządów morskich z kilku portów morskich, Straży Granicznej, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP i środowisk akademickich.

W konferencji naukowej udział wzięło troje przedstawicieli Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj: kierownik - dr hab. Telesfor Marek Markiewicz, który wygłosił referat nt.: Służby żeglugi powietrznej w systemie bezpieczeństwa portu lotniczego, dr Małgorzata Lasota, która wystąpiła z referatem na temat: Wpływ szkolenia personelu pokładowego na bezpieczeństwo w lotnictwie oraz dr Zbigniew Siemieniec, który zabierał głos w dyskusji. Materiały z konferencji zostaną opublikowane przez Akademię Marynarki Wojennej w punktowanej monografii.

Kolejna edycja tego przedsięwzięcia zostanie zorganizowana w 2018 r. przez Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.
 

Tekst: dr hab. T.M. Markiewicz
Fot.: Edyta Łońska, AMW


wróć