MENU

Naukowcy na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Łotwie

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, w tym prezentacja wyników prowadzonych badań naukowych, dotyczących socjologicznych, psychologicznych, ekonomicznych i prawnych aspektów, mających wpływ na rozwój regionalny.

W konferencji naukowej udział wzięły: dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, dr Aleksandra Kaczmarek i dr Dorota Kurek - pracownicy Instytutu Zarządzania, Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej.

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull wygłosiła w języku angielskim referat pt. Zwolnienia personelu wojskowego – przyczyny, rozmiary i formy wsparcia dla zwalnianych (Redundancies of the military personel – causes, scope and forms of suport for the dismissed), dr Aleksandra Kaczmarek wystąpiła z referatem na temat: Stres w pracy – koszty społeczne i ekonomiczne (Stress at work – economic and social costs), a dr Dorota Kurek przedstawiła referat zatytułowany: Przyczyny i skutki migracji zarobkowej Polaków – wybrane aspekty (The causes and consequences of Poles’ labor migration – selected aspects).

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania bliższych kontaktów z przedstawicielami środowiska akademickiego na Łotwie, zapoznania się z kierunkami prac badawczych prowadzonych w dyscyplinie socjologii, ekonomii i zarządzania oraz bliższego poznania tradycji i współczesności Łotwy.

Kolejna, tym razem już XIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet w Daugavpils odbędzie się w przyszłym roku.


wróć