MENU

Przedstawiciele WZiD na międzynarodowej konferencji

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych w kraju i za granicą, w tym: Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Katowic, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczytna, Torunia, Warszawy oraz Słowacji, Ukrainy, Włoch.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, w tym prezentacja wyników badań naukowych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa państwa przy współpracy samorządów terytorialnych oraz podmiotów wyznaczonych do realizacji tego typu zadań na poziomie makrospołecznym.

W konferencji udział wzięli udział pracownicy i doktoranci Wydziału: prof. dr hab. Bogdan M. Szulc, dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, dr Karina Górska-Rożej, dr Wiesław Krzeszowski, mgr Monika Łuszkiewicz, mgr Marta Mironowicz, mgr inż. Wojciech Gralec, mgr Jan Ciećka.

Wśród tematów zaprezentowanych przez przedstawicieli WZiD podczas konferencji znalazły się następujące:

  • Działalność obronno-ochronna grup dyspozycyjnych jako podstawa bezpieczeństwa, prof. dr hab. Bogdan M. Szulc;
  • Potencjalne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej dla bezpieczeństwa i rozwoju w opinii społeczności lokalnej – dr hab. Marzena Piotrowska Trybull;
  • Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych państwa - dr Karina Górska-Rożej;
  • Zadania Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu – mgr inż. Wojciech Gralec;
  • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie wspomagające identyfikację zagrożeń w środowisku lokalnym – mgr Marta Mironowicz;
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w samorządzie powiatowym – analiza na przykładzie powiatu wieruszowskiego – mgr Monika Łuszkiewicz.

Kolejna, tym razem już 30 edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się w maju przyszłego roku.


wróć