MENU

Rada Programowa Instytutu Logistyki

17 maja br. odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej kierunku "logistyka". Spotkaniu przewodniczył dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj. W spotkaniu uczestniczyła prodziekan WZiD ds. naukowych dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull, prof. ASzWoj. Jako interesariusze zewnętrzni przybyli: przedstawicielka firmy Rusak Business Services Grażyna Lachendro oraz Magdalena Drzyzga z Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.. Głównym celem spotkania była ocena programów kształcenia nowej edycji studiów.

Członkowie Rady pozytywnie ocenili programy studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych jako ofertę dydaktyczną Instytutu Logistyki. Podkreślono konieczność dążenia do zwiększenia kontaktów studentów z biznesem w procesie kształcenia oraz podejmowania wysiłków zmierzających do kształtowania aktywnych postaw studentów, gwarantujących wykazywanie inicjatywy i zaangażowania po ukończonych studiach (w związku z wykonywaniem obowiązków na określonych stanowiskach pracy).

Partnerzy zewnętrzni zadeklarowali chęć dalszego wspierania Instytutu Logistyki w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt poszerzenia składu Rady Programowej o przedstawicielkę Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A.. Magdalena Drzyzga – Kierownik Działu Logistyki będzie wspierać Instytut Logistyki WZiD od nowego semestru roku akademickiego 2018/2019.


wróć