MENU

II Seminarium Naukowe SKN "Pogranicznik"

16 stycznia br. na Wydziale Wojskowym, przy udziale uczniów „klas mundurowych” z CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza w Warszawie, zostało przeprowadzone kolejne studenckie seminarium naukowe nt.: „Straż Graniczna RP w systemie ochrony granicy państwowej”.

Seminarium przygotowało i przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe „Pogranicznik” zrzeszające studentów ze wszystkich wydziałów Akademii zainteresowanych różnymi obszarami działalności Straży Granicznej. Nadzór merytoryczny nad niniejszym projektem sprawowała Komenda Główna Straży Granicznej oraz Zakład Dydaktyki Wojskowej Instytutu Działań Informacyjnych z Wydziału Wojskowego.

Zgromadzonych gości przywitał opiekun Koła mjr – dr Mirosław Laskowski, natomiast w imieniu władz Wydziału uroczystego otwarcia dokonał płk dr hab. inż. Maciej Marczyk. Następnie kierownik Zakładu Dydaktyki Wojskowej – ppłk dr Zbigniew Leśniewski wygłosił wykład wprowadzający pt. „Rola Straży Granicznej w ćwiczeniach wojskowych organizowanych w Akademii”, po którym rozpoczęła się zasadnicza część panelowa seminarium.

W panelu studenckim prowadzonym przez „Pograniczników” jako pierwszy wystąpił Krzysztof Niedbalski, który przedstawił kontekst historyczny kształtowania się pierwszych formacji granicznych w kolejnych latach po odzyskaniu niepodległości. Następnie Dawid Karczewski zapoznał słuchaczy z nowymi technologiami wykorzystywanymi obecnie w Straży Granicznej. W kolejnym wystąpieniu doktorantka mgr Paulina Kozłowska zainteresowała audytorium niezwykle ciekawym zagadnieniem dotyczącym zwalczania procederu handlu ludźmi przez Straż Graniczną. O zwierzętach w służbie granicznej interesująco opowiedziała zgromadzonym Aleksandra Szen. Merytorycznego podsumowania panelu dokonał moderator Mariusz Urbaniak.  

Drugi panel – ekspercki należał już do przedstawicieli Straży Granicznej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Na podstawie własnych doświadczeń, a także wniosków z ćwiczeń i misji zagranicznych omówili oni rolę i zadania Straży Granicznej oraz WOT w systemie bezpieczeństwa państwa, odnosząc się do kwestii wzajemnej współpracy i współdziałania. Swoje referaty tematyczne prezentowali funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Artur Pawłoś oraz mjr SG Artur Krytak, natomiast Nadwiślański Oddział Straży Granicznej reprezentował ppor. SG Mariusz Urban, który  poruszył wątek przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w cywilnej komunikacji lotniczej. Mjr Marcin Komorek, reprezentujący WOT, przedstawił specyfikę służby terytorialnej oraz niewątpliwe korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy ze Strażą Graniczną. Nad porządkiem obrad czuwał moderator panelu – ppłk SG Piotr Kamiński z Komendy Głównej Straży Granicznej, który przewodniczył merytorycznej dyskusji i wymianie poglądów, kierując pytania ze strony audytorium do właściwych ekspertów.    

Seminarium zakończyło wystąpienie opiekuna „Pogranicznika” mjr. dr. Mirosława Laskowskiego, który  podsumował całość obrad oraz podziękował wszystkim zebranym za przybycie i merytoryczny wkład we wspólną dyskusję, która z pewnością przyczyni się do pogłębienia świadomości i podniesienia wagi zagadnień związanych z obronnością i bezpieczeństwem.    

Opracował mjr dr Mirosław Laskowski – opiekun SKN „Pogranicznik”


wróć