MENU

POŻYCZKI I KREDYTY STUDENCKIE - możliwość umorzenia

Szanowni Absolwenci Akademii Sztuki Wojennej,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa absolwenci roku akademickiego 2017/2018, znajdujący się co najmniej w 10% najlepszych absolwentów na danym kierunku studiów i pobierający kredyty lub pożyczki studenckie, mogą się ubiegać w banku o całkowite lub częściowe ich umorzenie.

Mając powyższe na uwadze, zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków o wystawienie takiego zaświadczenia na adres e-mailowy: m.zeniuk@akademia.mil.pl.

Po otrzymaniu takiego zaświadczenia, należy z nim zgłosić się do właściwego banku.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

    w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
    w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
    w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przepisy:

Zarządzenie Nr 97 Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 21.12.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905).

Szerzej zobacz na: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-20182019.


wróć