MENU

Siły Zbrojne RP w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 5 czerwca br., odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „SIŁY ZBROJNE RP W REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO”.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu katastrof naturalnych oraz spowodowanych przez człowieka, likwidacji ich skutków oraz realizacji innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Bogdan GRENDA, który serdecznie powitał przybyłych gości.

Pierwsza część konferencji była poświęcona wyzwaniom organizacyjnym i prawnym w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w różnych stanach gotowości obronnej państwa. Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa prof. dr hab. inż. Waldemar KITLER, który przedstawił referat na temat Funkcji Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Dylematy prawno-ustrojowe. Następnie gen. dyw. Adam JOKS Z-ca Szefa Sztabu Generalnego WP poruszył problematykę wykorzystania Sił Zbrojnych w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych, natomiast st. kpt. dr hab. inż. Paweł GROMEK, wygłosił referat na temat Siły Zbrojne RP a potrzeby operacyjne w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego. Perspektywa podmiotów pozamilitarnych. Kwestie współpracy cywilno-wojskowej w budowie odporności państwa na zagrożenia hybrydowe poruszyła mgr Maria WĄGROWSKA z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 

Drugi panel konferencji skupiał się wokół problematyki działań realizowanych przez Siły Zbrojne RP w ramach zarządzania kryzysowego. W tej części głos zabrał gen. dyw. Wiesław KUKUŁA, który przedstawił potencjał zmian wnoszonych przez WOT do systemu zarządzania kryzysowego państwa na przykładzie działań przeciwpowodziowych w maju 2019 roku. Przedstawiciele Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych Płk Ireneusz ZYGMUNT oraz ppłk Marian CHALIMONIUK odnieśli się do problematyki zarządzania kryzysowego resortu ON w nowelizowanym Systemie Kierowania i Dowodzenia. Natomiast kwestie użycia sił i środków Dowódcy Generalnego w sytuacjach kryzysowych przedstawił mjr Grzegorz Kwieciński z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Następnie referaty wygłosili również: płk Jacek KAZIMIERSKI z Żandarmerii Wojskowej nt. Roli Żandarmerii Wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej, dr hab. Adam RADOMYSKI z Lotniczej Akademii Wojskowej nt Wyspecjalizowanych elementów sił zbrojnych w ochronie obiektów infrastruktury krytycznej i masowych imprez sportowych przed terroryzmem lotniczym, a także przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej por. dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ oraz dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL nt. Roli Wojsk Obrony Terytorialnej w działaniach informacyjnych w zarządzaniu kryzysowym.

Tematyka trzeciej części konferencji objęła praktyczny wymiar użycia podmiotów wykonawczych zarządzania kryzysowego. Bezpieczeństwo wykorzystania BSP w realizacji zadań zarzadzania kryzysowego przez służby ratownicze zaprezentował bryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, CNBOP–PIB. Niezwykle ciekawą problematykę poruszył dr inż. Marcin KOŚKA skupiając się na obszarze aktywacji Sił Zbrojnych do wsparcia administracji publicznej. Doświadczeniami państw bałtyckich w zakresie udziału sił zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym podzielił się dr Mariusz Antoni KAMIŃSKI. Problemy i wyznania wojsk inżynieryjnych w zarządzaniu kryzysowym przedstawił dr inż. Waldemar ZAKRZEWSKI, z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


wróć