MENU

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięcia było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, a udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji cywilnych (KPRM, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, NIK), przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego WP oraz przedstawiciele przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Na zaproszenie organizatora w seminarium uczestniczył przedstawiciel Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj dr hab. inż. Marian Kuliczkowski, kierownik katedry Przygotowań Obronnych Państwa. Wygłosił jeden z trzech referatów głównych nt. „Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty prawne, procesualne i funkcjonalne” oraz aktywnie brał udział w dyskusji.

Seminarium służyło wymianie ocen na temat obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy stroną wojskową, administracją publiczną oraz przedsiębiorstwami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Referaty główne oraz wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, a także dyskusja uczestników koncentrowała się na pozamilitarnych przygotowaniach obronnych, uwzględniając głównie dziedziny: łączność, gospodarkę, energię i transport. Zostały poruszone problemy generalne oraz przekrojowe w każdej z czterech wyżej wymienionych dziedzin, które dotyczyły kwestii legislacyjnych i organizacyjnych. W zgodnej opinii uczestników, cel seminarium, jakim było przedstawienie stanu prawnego pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz wskazanie kierunków ich doskonalenia (ze względu na charakter obecnych i prognozowanych zagrożeń), w kontekście możliwości państwa, potrzeb Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych, został osiągnięty.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski


wróć