MENU

Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się otwarte seminarium naukowe nt. „Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Otwarcie seminarium poprzedziło uroczyste podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy między uczelniami. W imieniu ASzWoj umowę podpisała Prodziekan ds. naukowych WBN, dr. hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj.

Uczestnikami seminarium byli przedsiębiorcy kosmiczni, kadra naukowa obydwu uczelni oraz studenci.

Seminarium poświęcone zostało tematyce związanej z ustawodawstwem cybernetycznym i jego znaczeniem dla sektora kosmicznego. Podczas spotkania dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz (prof. ASzWoj) wygłosiła referat na temat cyberbezpieczeństwa, w którym podkreśliła znaczenie pojęć cyberprzestrzeń, cyberodpowiedzialność oraz bezpieczeństwo informacyjne, wskazując iż obrazują one jak ogromny obszar zagadnień wiąże się z cyberbezpieczeństwem. Interesującym dla zebranych była legalna definicja cyberprzestrzeni skupiająca się na aspektach technicznych związanym z tym pojęciem, a pomijająca zagadnienia społeczne. Jednym z poruszanych zagadnień były regulacje Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa o obowiązkach operatorów usług kluczowych.

Następnie referat na temat cyberprzestępczości wygłosił dr Filip Radoniewicz (ASzWoj), w którym wyjaśnił znaczenie pojęcia cyberprzestępczość w kontekście cyberbezpieczeństwa. W czasie swojego wystąpienia doktor Radoniewicz skoncentrował się na kwestiach związanych z atakami cybernetycznymi, wskazując m.in. fazy tych ataków (rekonesans, czynności wstępne, atak właściwy i czynności końcowe), sposoby postępowania sprawców oraz przepisy rozdziału XXXIII Kodeksu karnego.

Seminarium zakończono zapowiadając kolejne spotkanie poświęcone tym razem tematyce związanej z górnictwem kosmicznym oraz podkreślając wagę współpracy między Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią Sztuki Wojennej, stwarzającej możliwość wymiany doświadczeń.

opr. i fot. Małgorzata Czerwińska


wróć