MENU

SEMINARIUM NAUKOWE NT.: SIŁY ZBROJNE RP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy  Katedr Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Powszechnej Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Naukowy patronat nad przedsięwzięciem objęli prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak, prof. ASzWoj; dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda, prof. ASzWoj; zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa ppłk dr inż. Wojciech Sójka oraz prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski.

Pomysłodawcy seminarium naukowego, poprzez wybór tematyki dotyczącej Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowych, chcieli przedstawić zarówno ich zdolności rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; poprawy zdolności rozpoznania na wszystkich poziomach dowodzenia w układzie narodowym, sojuszniczym i koalicyjnym; jak i upamiętnić setną rocznicę sformowania Sił Zbrojnych RP. Mając na uwadze powyższe, do udziału w przedsięwzięciu naukowym zaproszono przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz środowiska akademickiego Akademii Sztuki Wojennej.

Celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa debaty oraz wymiany poglądów ekspertów w zakresie aktualnych wyzwań i możliwości wsparcia przez Siły Zbrojne RP przedsięwzięć podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego.

Podczas seminarium dokonano analizy kierunków, płaszczyzn oraz zasięgu rzeczywistych możliwości współpracy podmiotów układu militarnego i pozamilitarnego w kontekście sprawności podejmowanych działań w warunkach wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym panelu seminarium naukowego, którego moderatorem był dr hab. Bogdan Michailiuk, prof. ASzWoj, kierownik Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wygłoszone zostały 3 referaty stanowiące wprowadzenie do dalszej dyskusji. Z problematyką udziału Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym zapoznał słuchaczy płk dr Mieczysław Malec, wskazując ich rolę zarówno w systemie bezpieczeństwa państwa, jak i zarządzaniu kryzysowym. Przedstawił również możliwe i pożądane kierunki doskonalenia w zakresie udziału Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, a także w realizacji zadań w ramach zarządzania kryzysowego.

Zagadnienia dotyczące współpracy cywilno-wojskowej w budowie odporności państwa na zagrożenia hybrydowe przedstawiła Maria Wągrowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, natomiast płk Jacek Kazimierski szef Centrum Operacyjnego KG Żandarmerii Wojskowej omówił rolę Żandarmerii Wojskowej w zarządzaniu kryzysowym. Wystąpienia te przybliżyły uczestnikom seminarium kwestię praktycznego wykorzystania Sił Zbrojnych RP w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

W drugim panelu seminarium moderowanym przez ppłk dr. inż. Jacka Stempnia, dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa oraz ppłk dr. inż. Marcina Pietrzaka, kierownika Katedry Powszechnej Obrony Narodowej referaty wygłosiło 4 prelegentów. W ramach sesji plenarnej uczestnicy seminarium mieli okazję wysłuchać wystąpień na temat: wybranych  problemów w zakresie udziału Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym (ppłk dr inż. Jacek Stempień), Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia w kontekście resortowego systemu zarządzania kryzysowego (płk Ireneusz Zygmunt – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych), udziału sił i środków Dowódcy Generalnego RSZ w sytuacjach kryzysowych (mjr Sylwester Pieczakra – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych) oraz możliwości wsparcia UPM przez WOT w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (mjr Marek Pernal – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej).

W podsumowaniu seminarium naukowego zastępca dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, ppłk dr inż. Wojciech Sójka podkreślił potrzebę kontynuowania dalszych prac nad problematyką udziału Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym, ponieważ państwo funkcjonuje w dynamicznym i ulęgającym ciągłym przeobrażeniom środowisku bezpieczeństwa, co zawiązane jest z koniecznością posiadania oraz rozwijania sprawnego kierowania bezpieczeństwem państwa. Gwarancja ciągłości funkcjonowania struktur państwa w czasie pokoju, kryzysu polityczno-militarnego i wojny oraz budowa stabilnej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej wymaga posiadania profesjonalnych i nowoczesnych Sił Zbrojnych RP. W związku w powyższym Katedra Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej planuje poświęcić właśnie tej tematyce VIII edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zarządzanie Kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego, która odbędzie się 15 maja 2019 roku.

Powyższa inicjatywa spotkała się z pozytywnym nastawieniem oraz dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

Opracowała:

dr Julia Wioletta Tocicka


wróć