MENU

Rekrutacja pracowników ASzWoj na wyjazd dydaktyczny i szkoleniowy w ramach programu Erasmus+

Trwa rekrutacja pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd dydaktyczny i szkoleniowy w ramach programu Erasmus+, Akcja KA107 - Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019.

W związku z przyznaniem Akademii środków finansowych na realizację projektu 2018-1-PL01-KA107-049129, Akcja KA107 w ramach programu Erasmus+ (współpraca między ASzWoj a Ajou University, Republika Korei) oraz Komunikatem Nr 12/E/2018 Rektorskiej Komisji do Spraw Procesu Bolońskiego rekrutacja na realizację następujących wyjazdów zostaje otwarta:

  1. 1 stypendium dla nauczyciela akademickiego wyjeżdżającego w celach dydaktycznych (STA) z ASzWoj do kraju partnerskiego (Ajou University, Republika Korei) w kwocie maksymalnie 2 080,00 EUR w formie udziału ryczałtowego,
  2. 1 stypendium dla pracownika ASzWoj wyjeżdżającego w celach szkoleniowych (STT) do kraju partnerskiego (Ajou University, Republika Korei) w wysokości maksymalnie 2 080,00 EUR w formie udziału ryczałtowego;

Rekrutacja trwa do 18.01.2019 r.

ASzWoj w porozumieniu z Ajou University może przyznać wyjeżdzającym pracownikom STA i STT dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 5 dni (wsparcie indywidualne oraz ryczałt na podróż), co umożliwi zrealizowanie dodatkowego wyjazdu STA lub STT.

  1. Szczegóły rekrutacji pracowników ASzWoj na wyjazd dydaktyczny (STA) oraz szkoleniowy (STT) do Ajou University:
  1. Pracownik ASzWoj rekrutujący się na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem Akademii Sztuki Wojennej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.
  1. Od kandydatów na wyjazd STA wymaga się:

- znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych,
- minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu wykładów w jęz. angielskim.

  1. Osoby zainteresowane wyjazdem dydaktycznym (STA) mogą zgłosić się na wyjazd przesyłając dokumenty na adres email Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ Olgi Ścigała-Karpińskiej (o.scigala@akademia.mil.pl) w terminie do 18 stycznia 2019 r.:

- formularz Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (Indywidualny Program Nauczania, podpisany przez kandydata i kierownika jednostki organizacyjnej) zawierający m.in. listę 4 tematów dydaktycznych oraz umotywowanie wyjazdu,
- CV w języku angielskim (ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji).

Komisja rekrutacyjna dokona wyboru kandydata na podstawie dostarczonych dokumentów biorąc pod uwagę:

- ocenę oczekiwanych korzyści z wyjazdu jednocześnie dla pracownika jak i ASzWoj (rozwój badań i publikacji),
- wcześniej realizowane wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus, Erasmus+,
- zgodność z wymogami programu Erasmus+ KA107 HE,
- akceptację strony przyjmującej. 

  1. W przypadku liczby zgłoszeń większej niż liczba oferowanych miejsc preferowane będą wnioski nauczycieli akademickich, którzy:

- byli inicjatorami podpisania umowy z uczelnią przyjmującą,
- brali udział w przygotowaniu i realizacji działań na rzecz programów wymiany,
- wskażą na dodatkowe działania, które planują zrealizować i korzyści, jakie przyniesie im samym i ASzWoj pobyt w uczelni partnerskiej,
- mają kontakt merytoryczny w uczelni zagranicznej.

  1. Osoby zainteresowane wyjazdem szkoleniowym (STT) przesyłają dokument (uzasadnienie wyjazdu) na adres email Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ Olgi Ścigała-Karpińskiej (o.scigala@akademia.mil.pl) w terminie do 18 stycznia 2019 r.:

- uzasadnienie wyjazdu do Ajou University w języku angielskim.

Pierwszeństwo przy rekrutacji będą mieli pracownicy administracyjni bezpośrednio zaangażowani w realizację działań Erasmusowych (np. rekrutacja studentów i opieka merytoryczna nad studentami zagranicznymi, współudział w tworzeniu projektów współpracy KA107, współpraca z uczelniami spoza UE).

Pracownik ASzWoj może skorzystać z dofinansowania wyjazdów z programu KA107 maksymalnie 1 raz w roku akademickim.

  1. Wysokość stawek (do pobrania poniżej)
  2. Komunikat Nr 12/E/2018 Rektorskiej Komisji do Spraw Procesu Bolońskiego w sprawie zasad rekrutacji pracowników Akademii Sztuki Wojennej na wyjazd dydaktyczny (STA) i szkoleniowy (STT) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 – Szkolnictwo wyższe (KA107 – HE) Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, w roku akademickim 2018/2019

wróć