MENU

Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

Geneza utworzenia CSOPBMR jest rezultatem ustaleń Szczytu Praskiego NATO (21-22 listopada 2002) – pierwszego szczytu po atakach z 11 września.  W trakcie szczytu przyjęto tzw. Zobowiązania Praskie w sprawie Zdolności Wojskowych w celu zwiększenia zdolności obrony Sojuszu przed skutkami użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i jądrowej, w tym poprzez szkolenie. Po dwóch latach przygotowań, 3. października 2004 r., na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej nr 42 z 30 maja 2003 r., Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP osiągnęło pełną gotowość do działania.

Misją CSOPBMR jest planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia (kształcenia) z obrony przed bronią masowego rażenia (w CSOPBMR oraz na Wydziałach Akademii), które zapewni uczestnikom kursów (studiów, w tym podyplomowych) pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych na poszczególnych stanowiskach służbowych. Ponadto, Centrum aktywnie uczestniczy w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów istotnych dla doskonalenia systemu OPBMR Sił Zbrojnych RP. 

Misja jednoznacznie identyfikuje zakres zadań realizowanych przez Centrum. Najważniejsze z nich to:

  1. wspieranie procesu dydaktycznego wraz z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie tematyki OPBMR na studiach podyplomowych, kursach i studiach;
  2. organizowanie i prowadzenie kursów oraz zajęć programowych w ramach studiów realizowanych na Wydziałach Akademii, z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, dla kadry Sił Zbrojnych RP oraz osób cywilnych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa;
  3. przygotowywanie programów kursów i studiów w zakresie problematyki OPBMR, zgodnie z ich założeniami oraz inicjowanie i projektowanie nowej oferty szkoleniowej w obszarze OPBMR;
  4. rozwijanie zdolności eksperckich Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP oraz pełnienie roli zaplecza opiniotwórczego i doradczego w ramach systemu OPBMR oraz systemu bezpieczeństwa państwa;
  5. rozszerzanie oferty edukacyjnej, stosownie do zmieniających się potrzeb Sił Zbrojnych RP;
  6. aktywny udział CSOPBMR w procesie szkolenia rezerw osobowych oraz pododdziałów OT i organizacji pro-obronnych.

Centrum, realizując statutowe zadania, współpracuje z krajowymi instytucjami rządowymi i samorządowymi, jednostkami wojskowymi, uczelniami oraz instytutami badawczymi (ogółem 67 podmiotów współpracujących). Dodatkowo, rozwijana jest współpraca z zagranicznymi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz właściwymi agendami NATO i UE odpowiadającymi za obronę przed bronią masowego rażenia.