MENU
plakat 1

plakat 2

Tezy i główne obszary tematyczne konferencji

TEZY KONFERENCYJNE

Państwo polskie od 1953 roku aktywnie uczestniczy w misjach i operacjach pokojowych pod auspicjami ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Główny ciężar odpowiedzialności dotyczący realizacji zadań w misjach i operacjach pokojowych spoczywa na personelu wojskowym. Zdobyte indywidualne doświadczenie żołnierzy z uczestnictwa w misjach i operacjach pokojowych wpływało na charakter szkolenia i wyposażenia Wojska Polskiego. Jednocześnie udział w misjach i operacjach pokojowych powodował wzrost prestiżu i wiarygodności państwa na arenie międzynarodowej. Stąd w trakcie obrad konferencyjnych zasadne jest poszukiwanie odpowiedzi na niektóre z istotnych problemów naukowych:

 • jaki wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego wywierał udział Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) w operacjach pokojowych?
 • w jakim zakresie udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach pokojowych wpłynął na rozwój Sił Zbrojnych RP?
 • jaki wpływ na system szkolenia i przygotowania żołnierzy do PKW miały doświadczenia z udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ?

Rozwiązanie powyższych problemów pozwoli na sformułowanie wniosków, które w zasadniczy sposób przyczynią się do szerszego spojrzenia na problematykę przygotowania operacji i misji pokojowych z udziałem Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także wskaże możliwe kierunki dalszego prowadzenia badań w tym obszarze.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

1)    Znaczenie misji i operacji pokojowych ONZ w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego w aspekcie:

 • roli Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – wyzwania i możliwości,
 • zmian w podejściu do prowadzenia misji i operacji pokojowych ONZ,
 • ochrony ludności cywilnej w obszarze operacji pokojowych,
 • sytuacji dzieci przebywających w rejonie prowadzenia działań,
 • uwarunkowań prawnych prowadzenia misji pokojowych ONZ,
 • roli obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych ONZ.

2)    Wpływ doświadczeń z misji i operacji pokojowych ONZ na rozwój Wojska Polskiego w aspekcie:

 • charakteru uczestnictwa PKW w misjach i operacjach pokojowych,
 • kształtowania sylwetki żołnierza i dowódcy realizującego zadania w wielonarodowych strukturach,
 • systemu szkolenia i przygotowania PKW do udziału w operacjach pokojowych,
 • zmian w organizowaniu i realizowaniu zadań współpracy cywilno-wojskowej,
 • wzrostu znaczenia świadomości kulturowej i jej wpływu na społeczny odbiór operacji,
 • zmian w dowodzeniu,
 • przygotowania rodzajów wojsk do realizacji zadań w ramach operacji pokojowych,
 • roli i znaczenia stowarzyszeń kombatanckich w kształtowaniu morale i etosu żołnierza.

wróć